Aspiračné systémy

obilných síl, VKZ, sladovní a mlynov

(modernizácia)

Späť

Výstupy starších riešení aspiračných okruhov obilných síl a ďaľších prevádzok sú osadené zväčša odstredivými odlučovačmi rôzneho typu a tým i rôznej odlučovacej schopnosti. Dodržanie povolených hodnôt znečisťovania ovzdušia v lokalite sila sa riešilo nepriamo - umiestnením výduchov do väčšej výšky, čo už v podmienkach Zákona o ovzduší nevyhovuje. Rozhoduje skutočný hmotnostný tok a koncentrácia emisií. Podľa opatrenia orgánov životného prostredia nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok menšom ako 2,5 kg/h prekročiť hodnotu 200 mg/m3. Pri hmotnostnom toku vyššom ako 2,5 kg/h nesmie koncentrácia prekročiť hodnotu 150 mg/m3.

Aspiráciu priemyselných prevádzok je možné na požadovanej úrovni riešiť osadením priemyselných filtrov s účinnými textilnými filtračnými vložkami, pri ktorých zaručuje výrobca výstupnú koncentráciu prachu pod 5 mg/m3 (na zvláštne prianie pod 1 mg/m3). Táto hodnota zaručuje napr. pri odsávaní cca 40 000 m3/h vzduchu a pri cca 1000 hodinách prevádzky ročne množstvo emitovaného prachu menšie ako 200 kg/rok.

Regenerácia filtračnej vložky je automatická, spätným preplachom. Cyklus regenerácie možno podľa prevádzkových podmienok nastaviť v rozmedzí 0 až 10 hodín.

V ďaľšom uvádzame riešenia, ktoré je možné špecifikovať ako typové. Okrem nich sme vykonali viacero atypických diel podľa konkrétnych potrieb prevádzkovateľov. Nie sú problémom, pretože každú prácu začíname zameraním a výpočtom parametrov aspiračných okruhov, ktorých technické riešenie v podobe ponuky konzultujeme s investorom.

 

1. Niektoré typové ponuky

1.1. Revízia a zoradenie jestvujúceho aspiračného systému

Pri systémoch, keď spravidla jeden filter aspiruje viacero zariadení, je nesmierne dôležité zabezpečiť pre každé zariadenie predpísané množstvo vzduchu. Stačí, ak sa nedopatrením posununie klapka pri niektorom z aspirovaných strojov aby sa zmenili vzduchotechnické pomery v celom systéme. Systém sa rozladí, stratí účinnosť a treba ho za použitia meracích prístrojov znovu postupnými krokmi doladiť. Potrebné je tiež kontrolovať filtračnú rýchlosť, rýchlosť prúdenia vzduchu v jednotlivých vetvách aspiračného potrubia (usadzovanie prachu) a hodnotu podtlaku pred filtrom, od ktorej závisí regenerácia filtračnej vložky.

Revízia so zoradením by sa mala vykonať vždy, ak vzniknú pochybnosti o účinnosti aspirácie. Jej cena sa určí podľa rozsahu a druhu požadovaných meraní a prác. Možno ju spojiť s opravami malého rozsahu.

1.2. Aspirácia sila 21 kt

Naša ponuka zahŕňa aspiráciu príjmových redlerov z povozového a vagónového príjmu, dolných a horných hláv korčekových elevátorov, naskladňovacích redlerov (pásov), plnenej bunky sila, dvojice výklopných váh, vyrovnávacieho zásobníka, predčističky obilia, aspiratéra, spodných dopravných ciest, výdajových dopravníkov na povozy a do VKZ.

Navrhnuté aspiračné okruhy obsahujú podľa výkonu dopravných ciest 3-4 ks vysokoúčinných filtrov a vysokotlakých ventilátorov, jedného odstredivého odlučovača k predčističke.

1.3. Aspirácia ostatných síl

Niektoré aspiračné úlohy možno zvládnuť aj jediným aspiračným okruhom (1 priemyselný filter a 1 ventilátor). Dôležité je tu správne zoradenie klapiek okruhu podľa meracích prístrojov.

1.4. Aspirácia výrobní kŕmnych zmesí

Podľa typu výrobne možno uvažovať s účelným rozdelením aspirovaných strojov až do 4 aspiračných okruhov (príjem, šrotovacia linka, hlavná výroba, výroba premixu).

1.5. Aspirácia mlynov a sladovní

Podľa typu mlyna alebo sladovne sa problém aspirácie spravidla rieši návrhom viacerých aspiračných okruhov, na ktoré sa "zavesia" ucelené linky (napr. príjem, čistenie a odieranie, odklíčovanie a pod.), ktorých zariadenia pracujú súčasne. Dosahuje sa tým optimálne dimenzovanie filtrov a ventilátorov pri minimálnych investičných a aj prevádzkových nákladoch. Pred uvedením do trvalej prevádzky sa vykoná presné nastavenie parametrov aspiračných okruhov na základe výsledkov meraní tlakových strát a prietočných množstiev vzduchu.

AGRO VOS s.r.o Piešťany

Späť