Typorozmer

Rozmery x V (m)

Prkon (kW)

Vzduch (m3/hod)

ECO-VS-1

1x2,1

2,2

4500

ECO-VS-2

2x2,1

3

9000

ECO-VS-3

3x2,1

3

9000

ECO-VS-4

4x2,1

4

14000

ECO-VS-5

5x2,1

4

16000

ECO-VS-6

6x2,1

5,5

19000

Sp