Profil spoločnosti

Obchodný názov a sídlo spoločnosti
AGRO VOS s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Veselé 377, 922 08
Obchodná kancelária: Viedenská cesta 7, 821 09 Bratislava

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.1991 podľa § 106a ods.1 a
§ 106n ods.1 Zákona č.103/1990 Zb.

Konatelia spoločnosti
Miroslav Solár
Jozef Svitek
Ing. Pavol Hamza
Ing. Tibor Vrtiel
Ing. František HorváthPredmet činnosti
1. Sprostredkovateľská činnosť
2. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov v strojárstve
3. Konštrukčná činnosť
4. Poradenská a investično-inžinierska činnosť v uvedených oblastiach
5. Staviteľ
6. Vedenie účtovníctva
7. Výroba, montáž, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v
rozsahu bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
8. Zámočnícka výroba
9. Zváračské práce
10. Obchodná činnosť - veľkoobchod: poľnohosodárske produkty a živé zvieratá; potraviny, tabak, alkoholické a nealkoholcké nápoje; priemyselný tovar; strojno-technologické zariadenia a dopravné prostriedky; stavebný, izolačný a elektrotechnický materiál, poľnohospodárske stroje a zariadenia a ich náhradné diely
11. Projektovanie a výroba strojných zariadení s výrazným ekologickým dosahom
12. Tvorba odpadového hospodárstva vybraných technológií
13. Znižovanie emisií priemyselných prevádzok
14. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu; E2 - zariadenia s napätím 1000V vrátane bleskozvodov
15. Projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb-elektrické silové zariadenia a rozvody nízkeho napätia a bleskozvody
16. Projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb-elektrotechnické zariadenia
17. Projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb-výrobné technologické zariadenia
18. Projektovanie stavieb - pozemné stavby-jednoduché a drobné stavby s výnimkou stavieb na bývanie
19. Projektovanie elektrických zariadení: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; E2 - zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov