Projekty financované z fondov EÚ

Názov projektu: Výskum a vývoj nového typu paliva z biomasy na báze slamy a kalu z ČOV

Miesto realizácie projektu: Veselé 377, Veselé

Stručný opis projektu: Predmetom predkladaného projektu je získanie know-how na výrobu inovatívneho biopaliva na báze slamy a kalu z ČOV s pridaním aditív, ktoré sa bude vyznačovať vysokou výhrevnosťou.

Výsledky výskumu a vývoja zabezpečia:

  • posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti – lepšie a rýchlejšie uspokojenie rastúcich potrieb zákazníkov v porovnaní s konkurenciou;
  • uvedenie unikátneho produktu na trh;
  • zavedenie inovatívneho postupu do výroby;
  • diverzifikáciu výrobného rizika;
  • zvýšenie kvality výroby, zvýšenie úrovne flexibility, rozšírenie produktového sortimentu;
  • využívanie inovatívnych technológii ohľaduplných k životnému prostrediu;
  • získanie nových zákazníkov;
  • vytvorenie štyroch nových stálych pracovných miest;
  • výrazný nárast tržieb a rast pridanej hodnoty spoločnosti;
  • trvalú udržateľnosť výrobného procesu.

Názov a sídlo prijímateľa:

AGRO VOS, s.r.o., Veselé 377, 922 08 Veselé

Dátum začatia realizácie projektu:

01. 04. 2014

Dátum skončenia realizácie projektu:

31. 12. 2015

Výška poskytnutého príspevku:

1 436 426,36 EUR

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.opkhar.sk