Základné filtračné materiály

Filtračné materiály na jemnú filtráciu

Vyrobené z polyesterových vlákien alebo mikrovlákien na
jemnú filtráciu, jedno, dvoj alebo troj-vrstvové s priľnavým
latexom (96 - 98% gravimetrickej ASHARE).
Koncový filter do striekacích kabín, zariadení na úpravu
priemyselného i nepriemyselného vzduchu a tam, kde sa
požaduje vysoký stupeň separácie
Sú dodávané v štandardných zvitkoch alebo ako na mieru
rezané panely.Filtračné materiály na stredne účinnú filtráciu

Vyrobené z dvojzložkových polyesterových vlákien na
stredne účinnú filtráciu, spájané živicou (80 - 85% gravi-
metrickej ASHARE).
Používaj[ sa na predfiltráciu, klimatizáciu, fan-coils, ochra-
nu strojov a všade tam, kde je potrebné stredne účinné od-
stránenie prachu.
Sú regenerovateľné a samozhášacie.Filtračné materiály zo sklenených vlákien

Matrace z dlhých sklenených vlákien rôznej dĺžky a
typológie, slúžia na pokrytie širokej škály aplikácií.
Používajú sa na zachytávanie farieb na výstupe zo
zariadenia, v čistiacich zariadeniach s ochranou ak-
tívnym uhlím, predfiltráciu priemyselného i neprie-
myselného vzduchu. Je to hrubý filter s vysokou ka-
pacitou zadržiavania prachu.
Dodávajú sa v štandardných zvitkoch, na mieru ale-
bo ako ,,stratené” bunky.


Aktívne uhlie

Prírodné aktívne uhlie lisované vo forme valčekov,
používané bežne pri čistení a úprave znečisťujúcich
alebo zapáchajúcich látok
Matrace impregnované (napustené) aktívnym uhlím
,,TEXCA” na dezodorizáciu. Vhodné pre kuchynské
filtre, zadymené prostredie a priemyselné prostre-
die. Nevyžadujú zvláštne inštalačné štruktúry.
Dodávajú sa v štandartných zvitkoch, v rezaných
paneloch na mieru, vysekávaných kusoch alebo
ako ,,stratené” bunky.


  tabulka.gif (1856 bytes)